เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.nongsaolao.go.th
นายไพรทูล  ธรรมภูเขียว
นายไพรทูล ธรรมภูเขียว
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า
065-2279426
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
15   คน
สถิติทั้งหมด
104239   คน
เริ่มนับวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553

สำนักปลัดเทศบาล

ส.อ.สมหมาย ทาโบราณ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
089-569-1974
นางยุภาลักษณ์ สมบูรณ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
081-852-8652
นายประมวล ศรีอ่าง
นิติกรชำนาญการ
083-313-6336
นายจตุชัย สิงห์พร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
0956547942
นางสาววงวาส จันทร์ลุน
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
0621964768
นางสาวพลัฏฐ์ พระรัตน์อ่อน
นักวิวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
0630280383
นางสาวชยิสรา วังโปร่ง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
0994289662
นางสุกันยา เมฆขุนทด
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
083-458-5558
จ.อ.เกียรติศักดิ์ ปัตเททานัง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
095-665-5138
นางสาวอมรรัตน์ จันทาม่วง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
0810486886
นายสุริยา ทัศวงศ์
พนักงานจ้างทั่วไป
065-060-8010
นางสาวสุภาวดี แสงสวย
คนงาน
0981058796
นายไสว ปะหุปะมง
คนงาน
098-003-3170
นายไกรสอน ชาญวิถี
พนักงานจ้างทั่วไป
0639261319
นายเอนก เมฆสงค์
พนักงานจ้างทั่วไป
0833328901
นายเทอดไท พันธุ์ทอง
พนักงานจ้างทั่วไป
0892739152
นายธรรมนูญ นาส้มกบ
พนักงานขับรถยนต์ (รถดับเพลิง)
098-415-5090