เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.nongsaolao.go.th
นายไพรทูล  ธรรมภูเขียว
นายไพรทูล ธรรมภูเขียว
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า
065-2279426
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
17   คน
สถิติทั้งหมด
104241   คน
เริ่มนับวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
01. โครงสร้าง
02. ข้อมูลผู้บริหาร
03. อำนาจหน้าที่
04. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
05. ข้อมูลการติดต่อ
06. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
08. Q&A
09. Social Network
010. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
011. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
012. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
013. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
014. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
015. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
016. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
017. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
018. E-Service
019. การยื่นคำร้องทั่วไป
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
019. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
020. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
021. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
022. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
023. นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
024. การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการการบริหารทรัพยากรบุคคล
025. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
026. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
027. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
028. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
029. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
030. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
031. ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
032. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
033. การรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
034. การประเมิณความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
035. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
036. การบริหารความเสี่ยง
036. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
037. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
038. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
039. ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
040. การขับเคลื่อนจริยธรรม
041. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
042. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
043. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน