เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.nongsaolao.go.th
นายไพรทูล ธรรมภูเขียว
นายไพรทูล ธรรมภูเขียว
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า
065-2279426
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
130   คน
สถิติทั้งหมด
132522   คน
เริ่มนับวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553
ภาพกิจกรรม ทต.หนองเสาเล้า
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า สมั...
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า สมั...
 • โครงการกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปีงบประ...
  โครงการกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปีงบประ...
 • โครงการ Smart ชุมแพ ภายใต้โครงการปรับ...
  โครงการ Smart ชุมแพ ภายใต้โครงการปรับ...
 • กิจกรรมปลูกไม้ผลกินได้ เพื่อสร้างความ...
  กิจกรรมปลูกไม้ผลกินได้ เพื่อสร้างความ...
 • โครงการส่งเสริมการทำการเกษตรตามแนวเศร...
  โครงการส่งเสริมการทำการเกษตรตามแนวเศร...
 • โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ...
  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ...
 • กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่...
  กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่...
 • โครงการจัดประชุมประชาคม ประจำปีงบประม...
  โครงการจัดประชุมประชาคม ประจำปีงบประม...
 • โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหนอ...
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหนอ...
 • กิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค...
  กิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค...
 • พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ...
  พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ...
 • การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ...
  การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ...
 • งานกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2566
  งานกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2566
 • โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลหนอง...
  โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลหนอง...
 • การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประ...
  การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประ...
 • โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก...
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก...
 • ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและสำรวจข้อมูล...
  ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและสำรวจข้อมูล...
 • โครงการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยา...
  โครงการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยา...
นางเนตรทราย อุตส่าห์การ
นางเนตรทราย อุตส่าห์การ
ปลัดเทศบาล
061-0283109
นายธนภูมิ ชาลีปะทัง
นายธนภูมิ ชาลีปะทัง
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
0621462533
ประกาศรายการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
ประชาสัมพันธ์การให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จุดให้บริการแบบอิเล็กทรอนิก...
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโ...
ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จุดให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E...
ประกาศอุทยานแห่งชาติภูเวียง เรื่อง ห้ามเข้าไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเวียงในช่วงสถานการณ์ไฟป่ารุนแรง
เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า

บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ 5 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
043-040138 043-040138 saraban_05400504@dla.go.th
065-2279426
061-0283109
043-040138
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
โทร.043-040138

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า เดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/02/2567
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง(รถตู้) ทะเบียน นข 5402 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/02/2567
จ้างจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง(รถตู้) ทะเบียน นข 5402 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/02/2567
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/02/2567
ซื้อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/02/2567
ซื้อซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/02/2567
No Gift Policy 04/10/2566     22
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี ๒๕๖๖ ทั่วไป ( 28 ก.พ. 67 ) ขก 0023.6/ว5867
การขุดบ่อใกล้แนวเขต
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
หน้าที่ของเทศบาล
อัตราภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS


Facebook เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • กรมสรรพากร
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • กระทรวงการคลัง
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ธ.ออมสิน
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมจัดหางาน
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กรมทางหลวง
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ศาลปกครอง
 • โยธาไทย
 • ธ.ธกส
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมบัญชีกลาง